COVID-19 AKSIEPLAN

Inleiding

'n Hele aantal Coronavirusse is bekend maar slegs sewe Coronavirusse is bekend dat hulle siekte in die mens te veroorsaak.  Vier van die groep van sewe veroorsaak 'gewone’ verkoue en ernstige siekte is baie ongewoon aan hierdie vier subtipes van die Coronafamilie. Drie subtipes in die groep van Coronavirusse kan heelwat ernstiger en soms fatale respiratoriese siektes in die mens veroorsaak en was al vir grootskaalse uitbreek van epidemies in die 21e eeu verantwoordelik, nl:

 

 • SARS-Cov (Severe Acute Respiratory Syndrome, Sjina 2002 tot 2003);

 • MERS-Cov (Middle-East Respiratory Syndrome, Midde-Ooste 2012); en

 • SARS-Cov2 (Wuhan, Sjina, 2019, die oorsaak van die huidige wêreldwye COVID-19 pandemie)

 

Die Coronavirus word deur direkte kontak tussen mense, maar ook deur druppelbesmetting en aerosol van een persoon tot 'n ander oorgedra.  Simptome is koors, keelseer, hoes, loopneus, lyfseer, tamheid, braking en diarree.  Nie alle persone met die virus het noodwendig al die simptome nie en daar is ook 'n groot groep (30%) mense wat wel die virus onderlede het, maar absoluut geen simptome van die infeksie toon nie.

 

Medici is onseker of hierdie asimptomatiese persone ander kan aansteek en waarom sommige mense so ligte vorm van die siekte toon terwyl ander ernstig siek word en selfs sterf.  Daar is wel geïdentifiseer dat persone met onderliggende toestande soos diabetes, obesiteit, long- en hartsiektes en ouer persone (>65 jaar), 'n groter kans het tot ernstige siekte en komplikasies.

 

Daar is tans geen immunisasie teen COVID-19 beskikbaar nie. Die beste manier om infeksie te vermy, is om blootstelling aan die virus te voorkom.  Nuwe feite aangaande die siekte word daagliks ontdek en wêreldwyd word riglyne deurentyd aangepas en verander soos kennis oor COVID-19 verbeter.


Ons skool

Sekere noodsaaklike maatreëls, is in samewerking met die Gautengse Departement van Onderwys (GDO), in plek gesit. Hierdie maatreëls het ten doel om die leerders, onderwysers, administratiewe personeel, algemene werkers en besoekers van die skool te beskerm. Alhoewel dit 'n onvermydelike gevolg van die maatreëls is, is alle moontlike en redelike pogings aangewend in die saamstel van die maatreëls om die reeds-onderbroke skooljaar nie verder te ontwrig nie.


Algemene riglyne

 1. Was hande gereeld en deeglik.

 2. Gebruik handontsmettingsmiddels.

 3. Nies en hoes in jou elmboog.

 4. Maak oppervlaktes gereeld skoon.

 5. Dra 'n goedgekeurde masker.

 6. Handhaaf ‘n 1.5 – 2.0 meter sosiale afstand.

 7. Voorkom samedromming in groepe.

 8. Bly tuis as jy siek is.

 9. Beperk toegang tot skoolgronde.

 10. Brei jou kennis uit wat betref die siekte om sodoende jouself te bemagtig.

COVID-19 Bestuurspan

Die COVID-19-span bestaan uit die Topbestuur, die voorsitter en ‘n lid van die beheerliggam, ‘n Posvlak 1-onderwyser en ‘n administratiewe personeellid.

 

Die taak van die Bestuurspan is velerlei en val buite die reikwydte van hierdie dokument. Kommunikasie tussen die COVID-19-bestuurspan, die leerders, personeel em ouers sal ten alle tye as prioriteit gesien word.

Toegang tot die skool
 • Effektiewe toegangsbeheer sal deurgaans uitgeoefen word;

 • Slegs die hoofhek in Rietfonteinweg sal toegang tot die skool verleen;

 • Alle ander hekke sal gesluit wees;

 • Daar is ten alle tye sekuriteit by die hekke;

 • Personeel gebruik die kanthek om onder die afdakke te kan parkeer;

 • Die nodige veiligheids- en sanitasiemaatreëls sal vir leerders, personeel en die publiek gehandhaaf word alvorens hulle die skool betree;

 • Die dra van 'n goedgekeurde masker is ononderhandelbaar en daarsonder sal enige persoon die skoolterrein verbied word;

 • Temperatuurskandering sal gedoen word; en

 • Geen ouer/lid van die publiek sal op die skoolterrein toegelaat word sonder 'n afspraak en 'n masker nie.

Administaratiewe gebou
 • Slegs 3 persone word op ‘n keer in die kantoor se portaal toegelaat;

 • Indien daar meer is, moet sodanige persone buite wag en sal die nodige sosiale afstand geld;

 • Leerders wat die kantoor wil besoek, moet by die aangewese venster aanmeld, waar hulle gehelp sal word

 • Leerders wat siek is of leerders met afsprake wie se ouers hulle kom haal, moet by dieselfde venster aanmeld;

 • Hulle sal dan op die gepaste wyse die kantoor binnegebring word, mits daar nie te veel ander mense reeds in die portaal teenwoordig is nie;

 • Die kantoor se deure sal ten alle tye toe wees; en

 • 'n Alternatiewe reëling sal t.o.v. die personeelkamer getref word.

Kassiere
 • Alle gelde sal op ‘n verantwoordelike wyse ontvang en hanteer word; en

 • Leerders sal slegs by die aangewese venster deur die kassiere gehelp word,


Kontrolelys vir die skool
 • ‘n Skoonmaakprogram vir die leerders en personeel is in plek;

 • Gereelde vullisverwydering sal volgens voorskrifte gedoen word;

 • Hoë-risiko oppervlaktes soos telefone, deurhandvatsels, badkamers, ensovoorts, sal gereeld ontsmet word;

 • Plakkate rakende sosiale afstand, COVID-19-inligting en higiëne sal aangebring word;

 • Daar sal akademiese en emosionele ondersteuning vir siek personeel en leerders beskikbaar wees; en

 • Personeel sal die leerders deurgaans inlig en leer aangaande COVID-19, ontsmetting, higiëne, sosiale afstand, ens.

 
Kontrolelys vir leerders

 • Die Departement het onderneem om maskers aan die leerders te verskaf, maar ander goedgekeurde maskers mag ook gedra word;

 • Maskers moet ten alle tye gedra word en gereelde ontsmetting en handewas is baie belangrik;

 • Leerders mag nie in groepe van meer as 5 saamdrom nie

 • Leerders moet 'n sosiale afstand van 1.5 tot 2.0 meter handhaaf;

 • Daar mag nie meer as 8 seuns en 12 dogters op 'n keer in die kleedkamers wees nie;

 • Hande moet by die deur van die klaskamer ontsmet word;

 • Leerders mag nie mekaar se skryfbehoeftes gebruik nie;

 • Die aantal leerders per klas, die uitleg van die klaskamer en die moeilike taak van sosiale afstand in die klaskamers, sal volgens die Departement se voorksrifte in plek gesit word;

 • Daar sal tydens pouse toesig op die terrein wees en die leerders sal gemoniteer word;

 • Leerders mag nie onnodig tydens skooltyd rondgestuur word nie;

 • Sosialisering op sosiale media moet opbouend wees en geen vals inligting mag op sosiale media aangaande skoolaktiwiteite en gebeure geplaas word nie;

 • Die stigmatisering van siek leerders sal nie geduld word nie en sal in terme van die skool se dissiplinêre beleid as 'n ernstige oortreding hanteer word; en

 • Alhoewel aansporing om skool by te woon nog altyd ‘n prioriteit was, besef ons dat hierdie buitengewone omstandighede en tye is.

Strategie vir die hantering van vermoedelike of bevestigde gevalle van COVID-19

 • Die skool is nie 'n toetssentrum nie. Slegs skandering sal op die skoolterrein plaasvind en verdere toetse is vir die persoon/leerder se eie rekening;

 • Indien 'n leerder of personeellid se temperatuur bo 37.5 grade Celsius is, of daar simptome van 'n respiratoriese infeksie teenwoordig is, sal die die individu na 'n aangewese isolasiekamer geneem word. Nadat koors deur 'n tweede lesing bevestig is, sal die betrokke ouers/voogde gebel word om die leerder te kom haal.  Dieselfde geld vir die personeel, maar met individuele reëlings betreffende verlaat van die terrein;

 • Besoekers met 'n hoë temperatuur of simptome sal toegang geweier word;

 • Indien 'n persoon wat by die skool betrokke is as positief bevestig word, moet alle nodige stappe soos deur die GDO voorgestel, gedoen word en moet die Departement daarvan in kennis gestel word;

 • Risikobepaling sal deur die GDO in samewerking met die Gesondheidsdepartement gedoen word. Kontakte sal deur hulle opgespoor en volgens hulle eie voorskrifte hanteer word.  Dit is nie die skool se verantwoordelikheid om kontakte na te speur of op te volg nie;

 • In meeste gevalle sal die skool nie sluit nie, maar ‘n risikobepaling sal deur die GDO gedoen word en elke skool sal volgens unieke meriete hanteer word;

 • Indien die skool sluit, sal kommunikasie na ouers en leerders deurgegee word aangaande datums, akademiese voortsetting en verdere hantering; en

 • 'n Persoon wat positief getoets het, mag eers terugkeer skool toe indien hy/sy die skool kan voorsien van 'n sertifikaat as bewys dat hy/sy intussen negatief getoets het.

Aflewerings

 • Alle aflewerings by die skool sal in die parkeerarea plaasvind.

 • Aflewerinspersoneel moet aan al die veiligheidsmaatreëls gehoor gee.

Snoepie

 • Die snoepie sal volgens voorskrifte funksioneer en geen samedromming sal voor die snoepie toegelaat word nie;

 • Leerders moet 1.5 tot 2.0 meter uitmekaar staan; en

 • Afstandsmerke sal op die grond angebring word.

Ontsmetting van die skool

 • Die skool het self die onsmetting van die geboue, klaskamers en busse behartig en die betaling daarvoor is gedoen; en

 • 'n Sertifikaat is van die kontrakteur wat die ontsmetting behartig het ontvang en dit is aan die GDO deurgegee.

PPE (Personal Protective Equipment)

 • Die Departement het onderneem om die nodige PPE aan skole te verskaf;

 • Daar is verskillende produkte wat in fases afgelewer word; en

 • Die skool sal die proses en die produkte moniteer, maar mag, indien dit finansieël haalbaar is, self ook produkte beskikbaar stel.

Reiniging van klaskamers
 • Daagliks voor en ná skool;

 • Ná elke onderrigsessie; en

 • “Fogging” een keer per maand, afhangend van bekostigbaarheid.

Klaskameruitleg

 • Die riglyne, soos deur die GDO deurgegee, sal so effektief as moontlik gevolg word, in ag genome praktiese struikelblokke; en 

 • Leerders sal volgens GDO-riglyne ingedeel word soos en wanneer die verskillende grade terugkeer om sosiale afstandsvoorskrifte na te kom

 

Roosters
 • Roosters sal aangepas word soos en wanneer die verskillende grade terugkeer.

Eksamen

 • Reëlings rondom eksamens is aan die voorksrifte en besluite van die Departement onderhewig.

Kommunikasie aangaande komorbiditeite

 

Die Departement van Onderwys is in die proses om 'n memo op te stel aangaande die volgende:

 

 • Advies aan ouers om leerders met onderliggende gesondheidstoestande tuis te hou;

 • Riglyne aangaande aansoek doen vir moontlike tuisonderrig; en

 • ‘n Gesondheidsvraelys wat deur elke leerder ingevul moet word en die inliging wat dan op SASAMS aangebring moet word.

Personeel met komorbiditeite
 • Riglyne deur die Departement daargestel: 

  • Personeel met komorbiditeite;

  • IOD (Injury on Duty) vir Workmen’s Compensation Fund; en

  • Personeel bo 60-jarige ouderdom 

 • Komorbiditeitsvorms met aangehegde dokternotas moet ingedien word;

 • 'n Konfidensiële lys van personeel met komorbiditeite moet saamgestel word; en

 • Personeel wat aan ‘n bevestigde COVID -19-geval blootgestel is, sal volgens Departementele voorskrifte hanteer word.

Busvervoer
 • Daar sal geen busvervoer vir die res van hierdie jaar wees nie; maar

 • Sodra die busse weer ry, sal hulle daagliks en gereëld skoongemaak word; en

 • Universiële veiligheidsmaatreëls sal met betrekking tot die busse gevolg word.

 

Voedingskema

Die status quo word gehandhaaf.

Die skool behou die reg voor om enige persoon wat nie die maatreëls handhaaf nie, die skoolterrein te verbied.