BEGROTINGSVERGADERING VIR 2021

 

TWEEDE KENNISGEWING

Geagte Ouers / Voogde

 
BEGROTINGSVERGADERING VIR 2021 – TWEEDE KENNISGEWING

 

Dit is noodsaaklik dat sekere volhoubare maatreëls in plek gestel word met die skool wat weer binnekort stelselmatig heropen en vir Gr. 12-leerders op 1 Junie 2020. Hierdie noodsaaklike maatreëls is om te verseker dat die gemeenskap en leerders veilig bly en die skooljaar sonder enige verdere onderbrekings voltooi kan word.

Neem asseblief kennis dat as gevolg van die feit dat daar nie ‘n kworum by die Algemene Jaarvergadering op 5 Oktober 2020 was nie, word u kennis gegee van die 2021 Begrotingsvergadering wat gehou sal word op Dinsdag 20 Oktober 2020 om 18:00 in die personeelkamer. Tydens hierdie geleentheid sal vrae beantwoord en verduidelikings gegee word oor die begroting van 2021.


Vanaf 12 Oktober 2020 sal die begroting ter insae gedurende skoolure by Mnr de Beer beskikbaar
wees (op afspraak).


Hiermee ‘n dringende dog ernstige beroep om die vergadering by te woon. Die doel van hierdie vergadering is om u as ouers insae te gee in die administrasie en bestuur van die skool se finansies.

 

Neem kennis dat streng Covid 19 protocol toegepas sal word.

By voorbaat dankie vir u samewerking.

Jansiegroete.

 

L. F. DE BEER

HOOF

Omsendbrief -BEGROTINGSVERGADERING pdf